• 0342 317 1344 & 1347

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek
Hedef-1 Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak,
Hedef-2 Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-3 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Hedef-4 Disiplinlerarası etkileşimi arttırarak eğitimde sinerji oluşturmak,
Hedef-5 Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması,
Hedef-6 E-öğrenim programının yaygınlaştırılması,
Hedef-7 Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurtdışında eğitim imkanı sağlamak,
Hedef-8 Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması,
Hedef-9 Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve işitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması,
Hedef-10 Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-11 Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması,
Hedef-12 Üniversite Eğitim-Araştırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak
Hedef-1 Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi,
Hedef-2 Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye’ deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi,
Hedef-3 Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi,
Hedef-4 Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması,
Hedef-5 Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi,
Hedef-6 Patent ve faydalı model sayısının arttırılması,
Stratejik Amaç-3 Topluma Sunulan Hizmetleri Geliştirmek
Hedef-1 Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması
Hedef-2 Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca çalışmasına başlanmış olan yanık tedavi merkezinin kurulması,
Hedef-3 Yurtdışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak, özellikle komşu ülkelerden hastalara sağlık hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-4 Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması,
Hedef-5 Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması,
Hedef-6 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması,
Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını Geliştirmek
Hedef-1 Üniversitemizin bina inşaatları ile altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması,
Hedef-2 Çocuk Hastanesinin kurulması,
Hedef-3 Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması,
Hedef-4 Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması,
Hedef-5 Kampüste Atlı Yaşam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs oluşturmak,
Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak
Hedef-1 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek,
Hedef-2 Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek,
Hedef-3 Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması,
Hedef-4 Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları,
Hedef-5 Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması,
Hedef-6 Engelli öğrenci şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
Hedef-7 Yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin kurulması,
Hedef-8 Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaşam merkezlerinin kurulmasının sağlanması,
Hedef-9 Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-6 Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak
Hedef-1 İnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile işgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması,
Hedef-2 Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-3 Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-4 Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, küresel rekabet, sosyal değişime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iş tasarımındaki değişimle birleştirmesini sağlamak,
Hedef-5 Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye erişimini kolaylaştırmak,
Hedef-6 Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak,
Hedef-7 İç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması,
Hedef-8 Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi,